De grondlegger en stichter van ACT, Yves Martin, was in 2003 reeds één van de initiatiefnemers bij het opstarten van begeleidingsdiensten voor socio-professionnele integratie van kunstenaars en creatieve werkers binnen de vereniging SMartbe.

Kunstenaars die een integratie-inkomen krijgen, hebben recht op werknemerscontracten die bepaald worden in het artikel 60 §7 van de OCMW-wet. Deze contracten geven aan OCMW’s het recht deze personen aan te werven en ter beschikking te stellen van instellingen van openbaar nut en aan verenigingen zonder winstoogmerk.

Deze maatregel gaf kunstenaars het recht om via het artikel 60 §7 in aanmerking te komen voor individuele projecten binnen SMartbe. Via deze weg krijgen kunstenaars de kans om binnen een legaal kader te werken zonder een structuur te moeten uitwerken voor de ontwikkeling van hun activiteit.
De evaluatie van deze 6-jarige periode, waarbij een honderdtal leden en een veertigtal partnerschappen met OCMW’s betrokken zijn, is globaal gezien positief.

De waarnemingen uit deze ervaring en de wens om de door de overheid erkende sector van de professionele integratie binnen te dringen, leidde tot de oprichting van ACT.

ACT werd gesticht op 18 januari 2010 en kreeg op 31 maart 2010 de goedkeuring als ‘innoverend project die een voortrekkersrol speelt in het kader van de sociale economie’.

Deze goedkeuring geeft toelating tot verhoogde subsidies voor de indienstneming van personen die onder het artikel 60 §7 vallen.

ACT werkt momenteel aan het verkrijgen van regionale goedkeuringen die een bredere doelgroep viseren, namelijk langdurige werklozen die met schorsing bedreigd worden, mindervaliden en jonge schoolverlaters.

Verder wenst ACT een platvorm te ontwikkelen met opleidingen en hulpmiddelen voor kunstenaars en creatieve beroepen, een centrum voor validatie van competenties en specifieke opleidingen in het kader van creatieve beroepen.